حتما برای شما هم پیش آمده برای صرف شام در مهمانی حضور داشته باشید و از مکان مورد نظر برای صرف شام ناراضی باشید : مثل نشستن بین دو میز غیر هم سطح ، در این موقع چه آرزویی داشتید. به نظر من در آن موقع دوست داشتید بشقابی هم مثل این دو میز غیر هم سطح وجود داشت تا فضای خالی بین این دو میز را پر کند.

حالا این کار عملی شده و Shira Nahon نگرانی شما را در این مورد بر طرف کرده . این طراح با تولید چنین بشقاب های غیر هم سطحی غذا خوردن را در چنین مواقعی  برای شما راحت کرده است .