اگر هنوز کودکی تان به یادتان مانده باشد، می دانید که گل قاصدک همیشه یک پیغام رسان رازدار و مطمئن بوده است و هرگاه که دلتان می خواست پیغامی را برای عزیزی در راه دور بفرستید و یا آرزویتان را به گوش خدا برسانید، آن را آهسته به قاصدک می گفتید و سپس فوتش می کردید تا در آسمان به پرواز در آید.

خب، حالا هم اگر هنوز بر همان باور هستید و گذر سالهای زندگی شما را به این نتیجه نرسانده است که این گل فقط برای سهولت گرده افشانی و حفظ بقای قاصدک به این شکل در آمده است، فکر می کنم کاغذ آرزوهای پرنده هم می تواند برایتان جذاب و دوست داشتنی باشد!