در شروع هر کاری تبلیغات نقش اساسی را بازی می کند و می توان گفت موفقیت در هر کار تجاری به میزان استفاده از تبلیغات و هزینه ای که برای آن مشخص می کنیم بستگی دارد.

اما مسئله مهمتری که وجود دارد نوع تبلیغ است که در عین جالب بودن ، قدرت کافی برای جذب مخاطب را داشته و بتواند تاثیر لازم را به فرد انتقال دهد.

تونیو نیز در اینجا در ن