اگر آپارتمان نشین جماعت اهل گل و گیاه طبیعی باشد،حتماً با مشكل عدم نورگیری كافی بعضی از گونه های عموماً گرمسیری و نیازمند نور آفتاب روبرو بوده است و از طرف دیگر جا به جا كردن روزانه گلدانها وقت و حوصله و انرژی زیادی می طلبد كه اهالی آپارتمان اگر هم فرصت حضور در منزل را در طول روز داشته باشند،كمتر دل و دماغ چنین كارهایی را دارند...
همكاری چندین گروه شامل متخصصین روباتیك،باغبانی و البته سرمایه گذاری از طرف آپارتمان نشینها!، منجر به خلق گلدانی شده كه در طول روز بدنبال جهت نور آفتاب تغییر مكان داده و گویی به دنبال نور می دود!!،از این طریق دیگر مایل شدن گیاه به یك سمت برای جذب نور بیشتر اتفاق نیافتاده و در غیاب صاحبخانه گیاه نور دوستش! سیرنور!(به جای سیراب!) خواهد شد!!.
پ.ن: ایده مربوط به این سایت است كه چندین پروژه خلاقانه دیگر را همسو با صرفه جویی انرژی و اهداف زیست محیطی دنبال می كند.
پ.ن:عكس بالا یك تصویر متحرك است،صبر كنید تا كاملاً بارگذاری شود!.