اگر خدای ناکرده دستتان بشکند، چند روز اول ماجرای شکستن دستتان را با هیجان و آب و تاب فراوان برای اطرافیان تعریف می کنید. اما سه روز که بگذرد دیگر تعریف کردن ماجرا تبدیل به یک شکنجه ی خسته کننده می شود. هر جا که می روید اولین سوالی که از شما می پرسند این است: "چی شده دستت شکسته؟" و دوباره مجبورید داستان را از اول تعریف کنید.  
این گردن آویزها به طور هوشمندانه ای برای همین کار درست شده اند که شما را از شر تعریف کردن ماجرا راحت کنند. ماجرای شکستن دست روی آن نقاشی شده و با یک نگاه به راحتی می توان فهمید که موضوع از چه قرار بوده است.

سناریوهای مختلفی بر روی این گردن آویزها رسم شده است که با توجه به بلایی که بر سرتان آمده می توانید یکی را انتخاب کنید. ضمنا اگر کمی سلیقه داشته باشید خودتان هم به راحتی می توانید یکی از اینها درست کنید. البته با آن یکی دست سالمتان.