اگر شما ناجی ساحلی هستید حتماً از این که مجبورید با کفش های مخصوص شنا به سختی در کنار ساحل قدم بزنید  و برای نجات یک مصدوم به سرعت خود را با این کفش ها به محل حادثه برسانید احساس بدی دارید و با خود فکر میکردید ای کاش میشد کفشی دو کاره ساخته میشد تا مجبور نباشید همیشه مانند یک اردک و به سختی راه بروید .

 اما  2new خوشحال است که میتواند این خبر نوید بخش را به شما بدهد که دیگر نیازی به پا کردن این کفش ها نیست و شما میتوانید با خیال راحت در کنار ساحل قدم بزنید و اگر خدایی نکرده به کمک شما نیاز شد با سرعت بیشتر  خود را به مصدوم برسانید و او را نجات دهید.