این مصاحبه با همکاری و تلاش دوستان مانی  ، میلاد کرباسی زاده و امین دیاری صورت گرفته که حتما شنیدن حرف های یک فرد موفق ، مخصوصا اگر ایرانی باشد جالب خواهد بود.